Hizmetler

Çevre Danışmanlık Projeleri

 

Kısaca Avrupa Birliği Çevre Politikası…

“Çevreyi korumak, şimdiki ve gelecek nesillerin hayat kalitesi için çok önemlidir. Zor olan, bununla beraber ekonomik büyümeyi de uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde beraber götürmektir. Avrupa Birliği Çevre Politikası, yüksek çevre standartlarının yaratıcılığı ve yeni iş fırsatlarını beraberinde getireceğine olan inançtır.”
MİM Mühendislik & Danışmanlık Çevre Danışmanlığı konusunda çok tecrübelidir. Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) entegrasyonu sürecinde, Çevre Danışmanlığı bugüne kadar hiç olmadığı kadar önemli olacaktır. 
Türkiye’de, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile karşılaştırıldığında çok geç oluşmaya başlayan çevre bilinci, son yıllarda toplumumuzun bu konuda topyekûn eğitilmesi ile hızlı bir gelişim göstermiş ve bu gelişim özellikle son dönemde ülkemizin AB üyeliği perspektifi çerçevesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun ve Yönetmelikler ile desteklenmiştir.
Ülkemizde halen yürürlükte olan Çevre Mevzuatı bir faaliyetin (tesisin) Planlama, Yatırım ve İşletme olarak belirlenmiş olan hayat evrelerini birbirinden ayırmaya yönelik olarak dizayn edilmiştir. 
 
Buna göre:
 1. Her şeyin kâğıt üstünde ve proje aşamasında olduğu Planlama dönemi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği, 
 2. Projelerin fiziken gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm harcamaların yapıldığı, inşaat işlemlerinin bütün hızı ile devam ettiği Yatırım dönemi için ÇED İzleme Kontrol Süreci, 
 3. Faaliyetin tümü ile hayata geçtiği, yapılan işlemler sonucunda genel anlamda çevre olarak tanımlanan hava, su ve toprağa etkilerin olmaya başladığı İşletme dönemi için Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) ve Çevre Kanunu uyarınca çıkarılmış olan Atık Grubu Yönetmelikleri hazırlanmıştır.   
01.04.2010 tarihi itibari ile yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” gereğince Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listeleri kapsamına giren tüm tesisler, Çevre Yönetim Birimi kurmak ve/veya Çevre Görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla “Çevre Yönetim Hizmeti” satın almakla yükümlüdür.
 
Yürürlüğe giren ÇKAGİLH Yönetmelik ile Türkiye sınırları dâhilinde Çevre Yönetim Hizmeti verme yetkisi, Bakanlık tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirebilen sınırlı sayıda firmaya verilmiştir.
 
1998 yılında profesyonel iş dünyasından gelen tecrübeli üst düzey yöneticiler ile uluslararası projelerde de kendini kanıtlamış genç ve dinamik bir ekibin uyum içinde bir araya gelmesi ile kurulan MİM Mühendislik & Danışmanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilk “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi” alan kurumlar içinde yer almaktadır.
 
MİM Mühendislik & Danışmanlık, kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde çok sayıda Çevre Danışmanlık Projelerine imza atmıştır. MİM, özellikle Marmara ve Ege Bölgelerinde Metal, Otomotiv ve Kimya Sanayileri, Gıda ve Hayvancılık Faaliyetleri, Madencilik Sektörü ve Enerji Yatırımları konularında çok tecrübeli bir firmadır.
 
MİM Mühendislik & Danışmanlık Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında danışmanlığını yaptığı firmalar ile Bakanlık arasında bir arayüz olarak faaliyet göstermektedir. Çok değişik sektörlerden farklı büyüklükte yüzlerce firmanın danışmanlığını yapan MİM Mühendislik & Danışmanlık sektörlerde karşılaşılan ortak sorunlara çözüm bulunması konusunda Bakanlık ile sürekli iletişim halindedir. Aynı şekilde Bakanlık tarafından yürütülmesi planlanan çalışmaların sanayi alanında yaygınlaştırılmasında çarpan etkisi yaratarak süreçleri hızlandırmaktadır. 
 
 
01.01.2011 tarihinden itibaren ÇKAGİLH Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listesi kapsamına giren tüm tesislerin izin ve lisans işlemlerinin tesis bünyesinde istihdam edilen Çevre Görevlisi ve/veya Görevlilerince veya “Çevre Yönetim Hizmeti” satın alınan Yetkili Çevre Danışmanlık firması tarafından elektronik ortamda mobil veya elektronik imza kullanılarak yapılması zorunlu hale gelmiştir. 
MİM Mühendislik & Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir. 
 1. Sorumlu olunan tesis veya faaliyetin Çevre Yönetimi faaliyetleri mevzuata uygun bir şekilde yürütülmekte ve koordine edilmektedir. 
 2. Tesiste yürütülen çalışmalar düzenli aralıklarla izlenerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği tespit edilmektedir.
 3. Tesiste yılda bir defadan az olmamak üzere,  ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirilmektedir. İç tetkik sonucunda bir rapor hazırlanmakta ve bu rapor tesis sorumlusuna sunulmaktadır. Hazırlanan raporun tesis bünyesinde muhafaza edilmesi sağlanmaktadır.  
 4. Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyet sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunulmaktadır. Uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin takibi de yapılmaktadır.
 5. Tesis çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapılmakta ve özendirici faaliyetler düzenlenmektedir. 
 6. Sorumlu olunan tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma güncelleme ve/veya yenileme çalışmaları yürütülmektedir.
 7. Bakanlıkça veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince yapılacak haberli denetimler sırasında tesiste en az bir Çevre Görevlisi hazır bulundurulmaktadır.
 8. Hizmet verilen tesis ve faaliyetlerde ilgili Çevre Görevlisinin veya Görevlilerinin EK-2 listesindeki tesislerde ayda en az bir tam gün, EK-1 listesindeki tesislerde ayda en az iki tam gün olacak şekilde çalışması sağlanmaktadır. 
 9. Hizmet verilen tesis veya faaliyetlerin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgiler saklı tutulmaktadır.
 10. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın istediği aylık ve yıllık bilgi föylerinin (atık bildirimi vs.) hazırlanmasında tesise yön verilmekte, Resmi Kurumlara verilecek bilgiler kontrol edilmektedir.
 11. Tesisi ilgilendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanun, tüzük ve yönetmeliklerinde olabilecek değişiklikler düzenli olarak rapor edilmektedir.
 12. Hizmet konusu kapsamında belirtilen hususlarda istenildiğinde telefonla bilgi verilmektedir.
 
 
 

 

İlgili Fotoğraf Galerisi